Our Blog

Промени в ЗАПСП – разяснения и коментари от Георги Саракинов

Промени в ЗАПСП

На 15.03.2018г. Народното събрание прие голема група изменения и допълнения в Закона за Авторското Право и Сродните му Права (ЗАПСП). Промените влизат в сила от 23.03.2018 г.

Целта на настоящите промени в ЗАПСП

Настоящите промени в ЗАПСП, във връзка с Директива 2014/26/ЕС, засягат колективното управление на права у нас. Поводът за тези изменения и допълнения е задължението на държавата ни да включи в националното законодателство разпоредбите на Директива 2014/26/ЕС.Тя се отнася за колективното управление на авторското право и сродните му права. Засяга и многонационалното лицензиране на правата върху музикалните произведения за използване онлайн на вътрешния пазар.

Въпросната директива, а от там и сега направените промени в ЗАПСП, акцентират върху три момента:

  1. Много по-подробно и детайлно регламентиране дейността на организациите, занимаващи се с колективно управление на авторските и сродните им права. Тоест, правата на авторите, на артистите-изпълнители, на продуцентите на звукозаписи, на продуцентите на филми или други аудио-визуални произведения и на радио-телевизионните организации. Въведеното регламентиране е най-вече по отношение на прозрачността на действията им пред техните членове и пред обществото.
  2. Създаване на специален механизъм, уреждащ зачитането на авторското (не и сродните) право при много териториално използване на музикални (не и други) произведения онлайн, т.е. по интернет. Идеята е да се даде възможност управлението на правата да се осъществи в бъдеще в Европа от малко на брой, но големи и добре подготвени и технически оборудвани дружества. Дружества, които могат да поемат представителството и на останалите такива.
  3. Допускане в системата на колективното управление на авторските и сродните им права на нова категория субекти. Това са „Независими дружества за управление на права“ (НДУП). Тези дружества, заедно с Организации за колективно управление на права (ОКУП), ще трябва да бъдат регистрирани в Министерство на Културата.

Наред с тези направления, новите промени в ЗАПСП въвеждат и някои нови правила. Те са насочени към засилване на контрола върху зачитането на авторските права от страна на организаторите на концерти и собствениците на търговски и туристически обекти, озвучавани с музика.

Промени в колективното управление

Независимо, че извън случаите, посочени по-горе в т.2, където става дума само за права в областта на музиката, навсякъде другаде се говори за авторски и сродни на тях права въобще. Добре известно е обаче, че колективно се управляват най-вече правата, свързани с музиката. Така е навсякъде по света. Колективното управление на права означава, на практика, че голям брой правоносители отстъпват на определени организации накуп своите права за всичките си произведения. С отстъпването, те им дават правото от своя страна, от свое име, но за тяхна сметка да ги предоставя на неограничен и голям брой субекти – ползватели. Именно това става точно и най-вече при използването на музикални произведения.

До сега колективното управление на авторски и сродни права у нас, а и другаде, можеше да се извършва само от ОКУП. Големият брой използвани произведения и също големият брой потенциални ползватели в случая налагат някои специфики. Настоящите промени в ЗАПСП предвиждат за сега правата да се управляват само от по една организация в държавата. Обикновено това е тази, която първа е подала заявление да бъде призната за такава. Така е и у нас. Авторските права в областта на музиката в България, от 1993г. насам се управляват колективно от сдружение „Музикаутор“. Сродните права – от 1998г., от сдружение „Профон“. Всяко друго сдружение от правоносители в областта на музиката може да функционира при едно условие.  То е, да възложи със споразумение за представителство тази работа на двете горепосочени организации. Такъв своеобразен монопол се прилагаше до сега под различни конкретни форми навсякъде по света.

Независими Дружества за Управление на Права (НДУП)

Сега обаче, с новите промени в ЗАПСП, положението се променя. Съгласно Директивата, а от там вече и у нас, колективно управление на права, включително и в областта на музиката, вече ще може да се извършва и от търговски дружества. Те са наименовани „Независими Дружества за Управление на Права“ (НДУП). Тези нови субекти също подлежат на регистрация в Министерство на културата. НДУП могат да бъдат само търговски дружества, които не трябва да са притежавани, нито контролирани пряко или непряко, изцяло или частично от правоносители. Оправомощени са с договори с носители на права (без ограничение в коя област) да извършват дейност по колективно управление на права. Това трябва да бъде тяхната единствена или основна дейност. НДУП, както и ОКУП, не могат да упражняват по занятие дейности, присъщи на ползватели. Тоест, при които произведения или други обекти на закрила се използват по смисъла на закона.

Евентуална поява на НДУП не променя по принцип приоритета на „Музикаутор“ и „Профон“, за който вече стана дума. Предвижда се обаче и изключение. Когато че НДУП желае да управлява права за публично изпълнение чрез озвучаване на публично достъпни помещения, площи и транспортни средства, няма да се налага споразумение за представителство с „Музикаутор“ и „Профон“. Стига, разбира се, съответното НДУП да поеме отговорност, че е подсигурило всички авторски и сродни права, свързани с озвучаването. По този начин ползвателят, бил той собственик на заведение, хотел или търговски обект ще бъде защитен. Той получава гаранция, че правата са спазени, без да му се налага да влиза в директна връзка с всички правоносители. НДУП и фирмата, осигурила озвучаването, са задължени да  уредят всички отношения, свързани със спазването на авторските права помежду си. По този начин ползвателите не рискуват да станат обект на претенции от страна на лица, претендиращи че са правоносители.

Повече прозрачност на ОКУП

Наред с всички тези въпроси, новите промени в ЗАПСП въвеждат множество нови правила. Тези правила уреждат задължения на всички действащи у нас ОКУП. Те трябва да осигурят максимална прозрачност по отношение на получаването, разпределението и изплащането на получени от ползвателите възнаграждения. ОКУП са задължени да разпределят според отчетите, събраните суми в конкретни срокове,  предвидени в закона.  А именно, да ги изплатят на правоимащите не по-късно от 30 септември на годината, следваща тази, през която парите са били събрани. Организацията е длъжна да положи всички усилия за идентифицирането на правоимащите. Ако в продължение на 3-годишен срок, считано от края на годината, през която сумите са събрани, носителите на права не могат да бъдат идентифицирани, те се използват целево. А именно, за финансиране на специални, културни и образователни дейности в полза на членовете.

Средства, дължими на други ОКУП по силата на договори за взаимно представителство (такива са всички чуждестранни ОКУП) се изплащат по същия начин. Всяка ОКУП е задължена да осигури максимална прозрачност на дейността си. Най-малко веднъж годишно, всяка ОКУП и НДУП е задължена да предоставя на всички носители на права, на които се извършват плащания подробна информация за това от къде и за какво са дошли средствата. Законът изрично посочва и каква информация всички ОКУП и НДУП са длъжни да оповестяват публично.

Нови текстове в закона уреждат по-подробно и отношенията между ОКУП и ползвателите. Действащите до момента тарифи на „Музикаутор“ и „Профон“ запазват действието си. Предвиждат се обаче възможности за преразглеждането на някои позиции в тях. При определени условия, ползвателите могат да иницират  промяна на тези тарифи. Евентуални спорове ще се решават чрез медиация.

Промени в контрола при провеждане на концерти

Друга новост в закона е едно задължение на лицата, които предоставят на организаторите на концерти място за провеждането им. Те трябва да изискват предварително от организаторите на концерта доказателства за предварително уредени авторски и сродни права. А именно, заверени копия от договорите за отстъпване на правото за публично изпълнение на произведенията, които предстои да бъдат изпълнени. При неизпълнение на това задължение лицето, което предоставя мястото за ползване, отговаря солидарно с организатора на концерта за изплащането на дължимите възнаграждения на авторите.

Организаторите на концерти са, също така, вече задължени да предоставят на компетентната ОКУП или НДУП специфична информация. До три дни преди провеждането на концерта – предварителен списък с произведенията, които ще бъдат изпълнявани и техните автори. След мероприятието – точен отчет с реално изпълнените произведения и техните автори, както и точен отчет за прихода от концерта.

Контрол на търговските обекти от страна на общините

Друга новост в закона е задължението на кметовете на общините да осъществяват контрол относно наличието на предварително уредени права за публично изпълнение. Това включва изпълнения на живо или чрез запис на произведения, записани изпълнения, звукозаписи, записи на филми или на друго аудиовизуално произведение, или на части от тях, от страна на търговските и туристическите обекти намиращи се на тяхна територия. За целта лицата, които стопанисват такива обекти вече са задължени да предоставят на кметовете на общините при поискване, което трябва да им се отправя най-малко веднъж годишно, доказателства (договори) за отстъпени им права за публично изпълнение. При нарушение на задължението си да предоставят, при поискване, такива доказателства, лицата които стопанисват такива обекти, ще бъдат санкционирани. Глобата варира от 2 000 до 10 000 лева. Петдесет на сто от постъпилите по този ред суми ще постъпват по сметката на Национален фонд „Култура“. Останалите – по съответния общински бюджет.

Следва да се има предвид обаче, законодателят тук е предвидил период за подготовка. Разпоредбите, уреждащи тези нови правомощия на общинските власти влизат в сила 9 месеца след влизане в сила на закона.

Допълнителни материали

  1. Директива 2014/26/ЕС
  2. Указ 79 за промените в Закона за Авторското Право и Сродните му Права (ЗАПСП)

За Автора

Георги Саракинов е доктор по право. Част от екипа, създал първия Закон за Авторското Право и Сродните му Права, приет у нас през 1993г. Той е активен участник във всички промени на този закон до днес. Автор е на седем книги и над 120 публикации.

Tags: , , , ,

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!